Menú lateral AMP
COL·LABORACIÓ

Garantia dels procediments d'alta per la Tresoreria General de la Seguretat Social

Firma
  • FERRAN PELLISÉ GUINJOAN
Actualitzada 03/09/2018 a les 11:07

Garantia dels procediments d'alta per la Tresoreria General de la Seguretat Social

SEGRE

Tal com s’indica a l’Exposició de Motius del Reial Decret 997/2018, de 3 d’agost, pel qual es modifica el Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, l’experiència en la gestió de les altes, baixes i variacions de dades practicades d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social quan es comprova l’incompliment de l’obligació de comunicar-la per part de les empreses o, en el seu cas, dels treballadors als quals incumbeix tal obligació, com a conseqüència de l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, determina la necessitat de garantir que tals procediments tramitats d’ofici puguin instruir-se fins a la seua resolució en ferm, sense veure’s obstruïts o afectats per actuacions que pretenguin distorsionar-los.

A fi de reforçar els esmentats procediments, s’ha publicat el Reial Decret 997/2018, de 3 d’agost, mitjançant el qual es procedeix a reformar els articles 31 i 35 de l’esmentat reglament general.

L’article 31 del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social té com a títol la documentació per acreditar la professionalitat i altres requisits a efectes de les altes, baixes i variacions de dades.

Els dos primers punts de l’esmentat precepte no tenen cap modificació:

– Al primer apartat ens parla de la documentació que s’ha d’aportar per la persona obligada en cada cas segons les diferents situacions d’alta, baixa o variació de dades.

– A l’apartat segon es regula el cas que si les sol·licituds d’alta i baixa no reunissin els requisits establerts o no s’acompanyi la documentació establerta, es requerirà la seua esmena en el termini de deu dies, amb la indicació que si no ho fes se’l tindrà per desistit i es notificarà a Inspecció als efectes pertinents. Es modifica l’apartat 3, en què s’actualitza la redacció i s’afegeix un nou paràgraf segon, en el qual es prevegi que la sol·licitud i l’emissió d’informes per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, actualment potestatives a efectes de la tramitació i resolució de les altes, baixes i variacions de dades, resultarà preceptiva per a la resolució d’aquelles sol·licituds de baixa que es formulin després d’haver-se practicat altes d’ofici, respecte als mateixos treballadors, a instàncies de l’esmentat organisme estatal.

El primer paràgraf de l’apartat ens assenyala que la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà sol·licitar a la Inspecció els informes precisos sobre la concurrència dels fets i circumstàncies determinants de l’alta, baixa o variació de dades sol·licitada o practicada.

Amb la incorporació del nou paràgraf passa a ser mútua col·laboradora amb la Seguretat Social n. 3 (www.activamutua.es,info@activamutua.es) preceptiu l’informe d’Inspecció per a la resolució de les sol·licituds de baixa després d’haver-se practicat altes d’ofici, en relació amb els mateixos treballadors, a instàncies de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

L’article 35 ens relata els efectes especials de les altes i baixes dels treballadors. Amb l’actual Reial Decret es modifica el seu apartat 7, amb la finalitat d’establir que no produiran efectes ni extingiran l’obligació de cotitzar aquelles baixes i variacions de dades formulades per part de les empreses i, en el seu cas, pels treballadors quan afectin els períodes compresos a les actes d’Inspecció de Treball i Seguretat Social que motivin la tramitació de procediments d’alta i variació de dades d’ofici, per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social, respecte als mateixos treballadors afectats per aquelles.

En conclusió, les principals novetats del Reial Decret 997/2018, de 3 d’agost, són:

1. La Direcció Provincial de Tresoreria General de la Seguretat Social obligatòriament sol·licitarà a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que emeti informe en els procediments que resolguin les sol·licituds de baixa relatives a treballadors que hagin estat donats d’alta d’ofici a instàncies d’aquella. No potestatiu com en altres casos.

2. Les sol·licituds de baixa i de variació de dades que afectin períodes compresos en les actes esteses per part de la Inspecció de Treball que hagin donat lloc a procediments d’alta o variació de dades que estiguin sent tramitats d’ofici per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social, respecte als mateixos treballadors, no produiran efectes ni extingiran l’obligació de cotitzar fins a la finalització del procediment.

Etiquetes
© SEGRE Carrer del Riu, nº 6, 25007, Lleida Telèfon: 973.24.80.00 Fax: 973.24.60.31 email: redaccio@segre.com